તમારા કામનું / જો-જો આધાર-પાન લિંન્કિગમાં ક્યારેય આવી ભૂલ ન કરતા, નહીં મળે 1 હજારનું રિફન્ડ

never make such a mistake in Aadhaar-Pan linking, otherwise you will not get a refund of 1 thousand

હાલ લોકો 1000 રૂપિયા પેનલ્ટી ભરીને તેમનું આધાર-પાન લિંક કરવી રહ્યા છે પણ આ પ્રોસેસમાં જો નામ કે અટકમાં કોઈ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ જાય છે તો 1000 રૂપિયા પરત નથી મળી રહ્યા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ