રાષ્ટ્રપતિ ભવન / સુંદરતા માટે દેશભરમાં ચર્ચિત મુઘલ ગાર્ડનનું નામ બદલાયું, હવે અમૃત ઉદ્યાનથી ઓળખાશે, જનતા માટે આ તારીખથી રહેશે ખુલ્લુ

mughal garden name changed to amrit udyan

રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં સ્થિત મુઘલ ગાર્ડનનું નામ બદલીને હવે અમૃત ઉદ્યાન કરી દેવાયું છે. અમૃત મહોત્સવની અંતર્ગત ગાર્ડનનું નામ બદલી દેવામાં આવ્યું છે. અમૃત ઉદ્યાનમાં આશરે 12 પ્રકારનાં ટ્યૂલિપનાં ફૂલ છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ