પ્રશંસનીય / ઈન્ડોનેશિયાનું આ ગામ છે માતા વિનાનું, પિતા રાખે છે બાળકની સારસંભાર

Mother does jobs abroad and the father handles the child in East Indonesia

પૂર્વ ઇન્ડોનેશિયાના એક ભાગમાં માતાઓ જોવા મળતી નથી. અહીં લગભગ તમામ મા બીજા દેશમાં નોકરી માટે જાય છે. ઇન્ડોનેશિયાના લોકો તેને માતા વગરનું ગામ કહે છે. માતા ગામ છોડે ત્યારે બાળકોને સંભાળવાની જવાબદારી પિતાની હોય છે. મોટા ભાગના ઘરમાં આ જ સ્થિતિ હોવાના કારણે પડોશી એક બીજાનાં બાળકોની દેખભાળમાં પણ મદદ કરે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ