તમારા કામનું / SBIના 42 કરોડથી વધારે ગ્રાહકોને થશે અસર, 27 જાન્યુઆરી પહેલા પતાવી લેજો આ કામ

More than 42 crore customers of SBI will be affected settle this before January 30

બેંકે પોતાના ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે હડતાલ પહેલા એટલે કે 30જાન્યુઆરી સુધી ગ્રાહક પોતાના દરેક કામ પતાવી લે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ