ઇલેક્શન 2022 / અમદાવાદ ગ્રામ્યની જનતાનો મૂડ, વિરમગામમાં જનતા કોનાથી ફેરવી લેશે મો? જુઓ જનમત

mood of the people of Ahmedabad village gujarat elections

જનમત એક્સપ્રેસમાં ધોળકા વિધાનસભા વિસ્તારના બદરડા ગામ, ધોળકા, APMC, દસક્રોઈ વિધાનસભા, વિરમગામ સહીતના વિસ્તારોમાં લોકોનો મત જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ