તમારા કામનું / 10 વર્ષ કરતા મોટી ઉંમરના બાળકોના નામ પર પોસ્ટ ઓફિસમાં ખોલાવો આ ખાતું, ભણવા માટે દર મહિને મળશે 2000 રૂપિયા

 minors above 10 years can open post office mis account

જો બાળકની ઉંમર 10 વર્ષ છે તો તેના નામથી Post Office MIS account ખોલાવી શકાય છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ