જાહેર હિત / ખાનગી ટીવી ચેનલો માટે કેન્દ્રની એડવાઈઝરી, દરરોજ 30 મિનિટ આવા કાર્યક્રમ દેખાડવાનું કર્યું અનિવાર્ય

Ministry of Information & Broadcasting issues advisory on Obligation of Public Service Broadcasting

કેન્દ્ર સરકારે ખાનગી પ્રસારણકારો (ખાનગી ટીવી ચેનલ અને એફએમ રેડિયો) માટે દરરોજ 30 મિનિટ એક જાહેર હિતનો કાર્યક્રમ દેખાડવાનું અનિવાર્ય બનાવ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ