તાપી / સૌથી વધુ વરસાદ છતાં ગુજરાતના આ ગામમાં પાણીના લીધે બાળકોને સ્કૂલમાં સમસ્યા, નળ છે પણ જળ નહીં, ટાંકી છે પણ પાણી નહીં

Many villages in Dolwan taluk of Tapi are without water

તાપીના ડોલવણમાં અનેક ગામ પાણી વિહોણા બન્યા છે, વાસ્મો દ્વારા નાખવામા આવેલા કેટલાક નળ સૂકાભઠ્ઠ જોવા મળી રહ્યા છે તેમજ પાણીની ટાંકીઓ પણ વર્ષોથી બંધ હાલતમાં જોવા મળી રહી છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ