પ્રેરણા / મહામારીમાં આ શિક્ષકે કમાલ કરી, વાંચીને તમે પણ કહી ઉઠશો વાહ!

madhya Pradesh Teacher Decorated Government School With His Salary In

મધ્યપ્રદેશના ટીમકગઢ જીલ્લાના એક શિક્ષકે કમાલ કરી છે. કોવિડના નિયમોનું પાલન કરવાની સાથે સાથે ગામમાં બાળકોને ભણાવવા શેરી ક્લાસ શરુ કર્યા છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ