તમારા કામનું / બસ હવે બચ્યાં ફક્ત 13 દિવસ, 31 માર્ચ પહેલા કરાવી લેજો PAN-AADHAR લિંક નહીંતર પેનલ્ટી

Link the PAN-Aadhaar card till March 31

પાન કાર્ડ આધાર કાર્ડ સાથે લિન્ક નહીં હોય તો તેને 31મી માર્ચ 2023 સુધીમાં લિન્ક કરાવવાનું રહેશે. જો સમયસર બંને વસ્તુને લિન્ક કરાવવામાં નહીં આવે તો હજારો રૂપિયા સુધીનો દંડ થઈ શકે છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ