માન્યતા / ઘરમાં ઝાડૂનો ઉપયોગ કરતા પહેલાં આટલું જાણી લેજો, ક્યારેય ન કરતા આવી ભૂલ નહીં તો લક્ષ્મીજી થઇ જશે નારાજ!

Know this before using a broom at home, never do such a mistake, otherwise Lakshmiji will be angry!

સાવરણી સાથે જોડાયેલી કેટલીક ભૂલો માત્ર પ્રગતિમાં અવરોધ જ નથી કરતી પણ મુશ્કેલીઓ એ બમણી કરે છે. એવામાં જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં સાવરણી રાખવાના ખાસ નિયમો આપવામાં આવ્યા છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ