તમારા કામનું / અટકાયત અને ધરપકડ વચ્ચે ફરક શું? વૉરંટ વગર ક્યારે પકડી શકે પોલીસ? જાણો તમારા અધિકારો

 know if police can arrest you without warrant or not

શું પોલીસ તમારી વૉરંટ વગર ધરપકડ કરી શકે તથા અટકાયત અને ધરપકડ વચ્ચે ફરક શું છે? અહીં જાણો આ બાબતે વિગતવાર

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ