નિયંત્રણ / ખેડૂતો માટે કૃષિવિભાગની માર્ગદર્શિકા: મગફળીમાં સફેદ ધૈણ તેમજ કપાસમાં ગુલાબી ઇયળ અને સફેદ માખી અટકાવવાના ઉપાય

KISAN CALL CENTER TOLL FEE NO Cotton disease  Pink caterpillar Bemisia tabaci White powdery mildew in groundnut crops

મગફળીના પાકમાં સફેદ ધૈણ તેમજ કપાસના પાકમાં ગુલાબી ઇયળ અને સફેદ માખીના નિયંત્રણ માટેના પગલાં

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ