નિવેદન / લગ્ન વિશે જાણકારી હોવા છતાં સંબંધ રાખવા રેપ નહીં, લવ અને પેશન છે: હાઇકોર્ટે કેમ કરી આવી ટિપ્પણી

kerala high court quashed case against man for allegedly rape pretext of marriage

કેરળ હાઈકોર્ટે લગ્ન બાદ અન્ય સબંધ રાખતા લોકોનું માટે એક નિવેદન આપ્યું હતું, લગ્ન વિશે જાણકારી હોવા છતાં સંબંધ રાખવા રેપ નહીં, લવ અને પેશન છે

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ