રિસર્ચ / ચામાચિડીયામાં મળી નિપાહ વાયરસની વિરુદ્ધ એન્ટીબોડી, કેરળના સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ આપી જાણકારી

kerala antibodies against nipah virus found in bat samples minister informed

ચામાચિડીયાના નમૂનામાં નિપાહ વાયરસની વિરુદ્ધ એન્ટીબોર્ડીઝ મળી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ