કુદરતી ચેતવણી / જોશીમઠ સંકટઃ ભૂલ કે પ્રલયનો પ્રારંભ? કેટલીક વસ્તુઓ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે, આફત હાથે કરી નોતરી.!

Joshimath crisis: Mistake or start of cataclysm? Some things can be seen clearly, disaster by hand!

પ્રકૃતિનું નિકંદન કાઢવામાં માણસે પાછળ વળીને જોયું નથી અને આ સંકટ તેનું જ પરિણામ છે. આ આપણી આંખ ખોલવા માટેની કુદરતી ચેતવણી છે, જેને આપણે સૌએ ગંભીરતાથી લેવી જ રહી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ