તમારા કામનું / જીવનસાથી પેન્શન માટે જોઈન્ટ બેંક અકાઉન્ટની જરુર નહીં, સરકારે આપી આ નિયમોમાં છુટ

joint bank account not mandatory for spouse pension government

સરકારે શનિવારે કહ્યું કે જીવનસાથી પેન્શન માટે જોઈન્ટ બેંક અકાઉન્ટ ફરજિયાત નથી.

Loading...