શોધ / ISROએ વિકસાવી ભવિષ્યની ટેકનોલોજી, હવે કોઈ પણ આ તકનીકના મેસેજને હેક નહીં કરી શકે

isro-breakthrough-free-space-quantum-communication-science

પહેલી વાર ISRO એ એવી ટેકનોલોજીનું પ્રદર્શન  કર્યું છે, જેનાથી મેસેજ મોકલવું એકદમ સેફ હશે અને તેને હેક કરી શકવું અસંભવ બની જશે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ