ઈનવેસ્ટમેન્ટ / ફાયદાની વાત: પોસ્ટ વિભાગની આ ત્રણ યોજનામાં 5 વર્ષ માટે કરો રોકાણ, વળતરની ગેરંટી પાક્કી

Invest for 5 years in these three schemes of Post Department

રોકાણ થકી નફો કરવા ઈચ્છતા લોકો માટે પોસ્ટ ઓફિસ સ્કીમની ત્રણ યોજના ઉપયોગી નીવડી શકે છે જેમાં પાંચ વર્ષ માટે રોકાણ કરવુ જરૂરી છે. ત્યારબાદ મોટા વળતરની ગેરંટી આપવામાં આવી રહી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ