તપાસી લેજો / કાલથી આ Smartphonesમાં નહી ચાલે Internet, ચૅક કરી લો ક્યાંક તમારો ફોન તો લિસ્ટમાં સામેલ નથી ને?

Internet will not work on these iPhones and smartphones from tomorrow

30 સપ્ટેમ્બરથી કેટલાક સ્માર્ટફોનમાં ઇન્ટરનેટનો ઉપયોગ નહી થઇ શકે. તમે પણ જાણી લો તમારો ફોન તો આ લિસ્ટમાં સામેલ નથી ને. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ