રાધનપૂર / લગ્નગીતોના બદલે માતમના મરશીયા, ગાળો બોલવાની ના પાડતા છૂરી હુલાવી લોથ ઢાળી દીધી

Instead of wedding songs, mourning mourners, refusing to speak the term, brandished a knife and dropped the corpse.

ભીલોટમાં એક લગ્નપ્રસંગમાં સામાન્ય બાબતે થયેલી બોલાચાલીની વાત ખૂનની ઘટનામાં પરિણમી હતી. જયા લગ્ન પ્રસંગમાં લગ્નગીતો ગવાતા હતા ત્યાં મરશિયાનો માતમ થયો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ