જાહેરાત / રેલ્વેએ શરૂ કરી નવી સુવિધા, ચાર્ટ બન્યા પછી પણ મળી શકે છે સીટ

Indian Railway Start New Service In Which You Can View Chart Online

જો તમે સતત રેલ્વેમાં સફળ કરો છો અને પોતાની સીટના રિઝર્વેશનને લઇને ચિંતિંત છો તો રેલ્વેએ તમને રાહત આપશે. ભારતીય રેલ્વે રિઝર્વેશન ચાર્ટને ઑનલાઇન દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધુ છે. હવે યાત્રી રિઝર્વેશન ચાર્ટ બન્યા પછી ખાલી, બુક્ડ અને આશિંક રીતે બુક્ડ બર્થની જાણકારી લઇ શકશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ