નોકરી / ઈન્ડિયન પોસ્ટમાં 1500થી વધારે જગ્યાઓ પર બમ્પર ભરતી! જાણો પગાર, પરીક્ષા અને અરજી કરવાની ડિટેલ્સ

india post recruitment for postman mailguard gds know more

ઈન્ડિયન પોસ્ટે 1500થી વધારે જગ્યાઓ પર બમ્પર વેકેન્સી બહાર પડી છે. અલગ અલગ પોસ્ટ પર આ જગ્યાઓ ભરવામાં આવશે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ