જલ્દી કરો / ગુજરાતના યુવાનો તૈયાર થઇ જાઓ: ધો. 10 પાસ ઉમેદવારો માટે બહાર પડી ગ્રામીણ ડાક સેવકની બમ્પર ભરતી, આ છે અંતિમ તારીખ

India Post recruitment 2023: Rural Postal Sevak bumper recruitment out for 10 pass candidates,

ભારતીય ટપાલ સેવા, સંચાર અને માહિતી મંત્રાલયના નિર્દેશન હેઠળ, સમગ્ર ભારતમાં બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (BPM), આસિસ્ટન્ટ બ્રાન્ચ પોસ્ટમાસ્ટર (ABPM), અને ડાક સેવક સહિત 40,889 ગ્રામીણ ડાક સેવક ભરતી બહાર પાડી છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ