શું વાત છે / મેરે દેશ કી ધરતી સોના ઉગલે...સાચું પડ્યું લો! ભારતની આ નદીમાંથી મળી આવે છે સોનુ, જાણી લો નામ

India one and only river subarnarekha water flows gold

ભારતની એક એવી નદી જેના પાણીમાં ખરેખર વહે છે સોનું, આ નદી થકી જ અનેક આદિવાસી વિસ્તારોનો થાય છે ગુજારો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ