મેરા ભારત મહાન / 2022માં ભારતવાળાએ શાકભાજીની જેમ ખરીદી લીધી એક ચીજ, જાપાનવાળા પાછળ પડી ગયા

 India Now World's 3rd Largest Auto Market After China And US: Report

ભારતીયોને જે ચીજ પસંદ આવી જાય તે ખરીદવામાં કદી પણ પાછીપાની કરતા નથી. 2022માં પણ ભારતવાળાએ એક ચીજની ખરીદી કરવામાં જાપાનવાળાને પાછળ રાખી દીધા હતા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ