તપાસ / પોલીગ્રાફી ટેસ્ટમાં આફતાબ બોલવા લાગ્યો અંગ્રેજી, હિન્દીમાં પૂછવામાં આવ્યા હતા આ સવાલ

In the polygraphy test, Aftab started speaking in English, these questions were asked in Hindi

આફતાબ પૂનાવાલાને પૂછવામાં આવ્યું હતું કે શ્રદ્ધાના શરીરના ટૂકડા ક્યા હથિયારથી કરવામં આવ્યા. અધિકારી તેને હિન્દીમાં પ્રશ્ન પૂછતા હતા અને તે જવાબ અંગ્રેજીમાં આપતો હતો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ