ભારેલો અગ્નિ / હિજાબ ઉતારી સળગાવ્યા, વાળ કાપી નાખ્યા, ઈરાનમાં મહિલાઓએ રસ્તા પર ઉતરી કર્યા વિરોધ પ્રદર્શન

In Iran, women burned hijabs, cut their hair, took to the streets in protest

પોલીસ કસ્ટડીમાં મહિલાના શંકાસ્પદ મૃત્યુ બાદ ઈરાનમાં વિરોધ ફાટી નીકળ્યો અને મહિલાઓ રસ્તા પર ઉતરી 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ