નોકરી / ગુજરાત સરકારનો બમ્પર ભરતીનો પ્લાન, આ વિભાગમાં 5 હજારથી વધુ જગ્યાઓ પર વેકેન્સી

In Gujarat recruitment process has been announced for 5975 posts by the Health Department

ગુજરાતની રૂપાણી સરકાર આરોગ્ય વિભાગમાં બમ્પર ભરતીઓ કરશે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ