જુનિયર ક્લાર્ક પેપર લીક / શું સરકારની કોઈ જવાબદારી નહીં? બોર્ડે એજન્સી પર ફોડ્યું દોષનું ઠીકરું, સરકારની કોઈ ભૂમિકા નહીં

Important statement of recruitment board member bursting junior clerk exam paper

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાનું પેપર ફૂટતા ભરતી બોર્ડના સભ્ય રાજીકા કચેરીયાએ એજન્સી પર દોષનું ઠીકરું ફોડ્યું. તેમણે કહ્યું કે, પેપરલીક થવામાં સરકારની કોઈ ભૂમિકા નથી.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ