શિક્ષણ / સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીમાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ માટે મહત્વના સમાચાર, લેવાયો આ મોટો નિર્ણય

Important news for the students studying in Saurashtra University, this big decision was taken

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં એક મહત્વનો નિર્ણય કર્યો છે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીએ 29 ભવનોમાં ફીને વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં નિર્ણય કર્યો છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ