શિક્ષણ / ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ માટે મોટા સમાચાર: આવતા વર્ષથી IIT-NIT કોલેજો કરશે આ મોટું કામ

IIT NIT to introduce courses in vernacular language in accordance with NEP

આવતા વર્ષથી પ્રતિષ્ઠિત કોલેજો IIT અને NIT તેમના એન્જીન્યરીંગ કોર્સીસ વિદ્યાર્થીની માતૃભાષામાં ભણાવવાની શરૂઆત કરશે.

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ