તમારા કામનું  / રૂ.1000 આપવાથી બચવું હોય તો આજે જ પતાવી લો PAN-Aadhaar કાર્ડનું કામ, જાણો આખી પ્રોસેસ 

If you want to avoid paying Rs.1000, get rid of PAN-Aadhaar card today

આજે તમારા પાન કાર્ડને આધાર સાથે લિંક કરવાની છેલ્લી તારીખ, જો તમે ના કર્યું હોય તો કાલથી બમણો દંડ ભરવા તૈયાર રહો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ