તમારા કામનું / અરેરે! શું ભૂલથી ખોટા એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઇ ગયા? તો ગભરાશો નહીં ફટાફટ કરો આ કામ

if you transfer money to a wrong bank account how you can get it back

ઘણી વાર આપણાથી ભૂલમાં બીજા બેંક એકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરતી વખતે પૈસા કોઇ અન્ય જગ્યાએ ચાલ્યા જાય છે ત્યારે શું તમે જાણો છો કે તે રકમને પરત કઇ રીતે લાવી શકાય.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ