તમારા કામનું / કડકડતી ઠંડીમાં AC 25 ડિગ્રીએ ચલાવશો તો શું રૂમનું ટેમ્પ્રેચર ગરમ થઇ જશે? જુઓ શું કહે છે લૉજીક

If you run the AC at 25 degrees in bitter cold will the room temperature get hot See what Logic says

ઉનાળામાં રૂમ ઠંડો કરનાર ACને જો શિયાળામાં 25 કે 30 ડિગ્રી પર ચલાવવામાં આવે તો શું રૂમ ગરમ થઈ શકે છે? જાણો આ પાછળ શું લોજીક છે? 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ