ચેતવણી / જો યૂઝ નથી કરી રહ્યા Aadhaar Card તો થઇ જશે ડિએક્ટિવેટ

if you are not using aadhaar card then it might get deactivated

UIDAI ના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર જો તમે તમારા આધારનો સતત 3 વર્ષ સુધી કોઇ ઉપયોગ કરતા નથો એ ડિએક્ટિવેટ થઇ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ