તમારા કામનું / ચલણી નોટ પર કંઈક લખાણ હોય તો સ્વીકારવી કે નહીં? દૂર કરો કન્ફ્યુઝન

If there is some writing on the currency note should it be accepted or not

ઘણી વખત આપણા જોડે એવુ બનતુ હોય છે કે આપણે દુકાન પર જ્યારે પૈસા આપીએ ત્યારે જો નોટ પર કંઈક લખેલુ હોય તો તેવી નોટ લેવાની દુકાનદાર ના પાડી દે છે. શું આવી નોટ માન્ય નથી? આવો જાણીએ.....

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ