આદેશ / Fastag નહીં હોય તો હાઇવે પર ટોલ બુથના એક કિમી પહેલાં જ તમારી સાથે કરાશે આ કાર્યવાહી

If there is no fastag, this procedure will be done with you just one km before the toll booth on the highway

1 જાન્યુઆરીથી હાઇવે પર ક્યાંય જવું હશે તો ફાસ્ટેગ લગાવી જ લેજો. 31 ડિસેમ્બરની રાત્રે 12 વાગે દરેક ટોલ પ્લાઝા પર કેશ લેન બંધ કરી દેવામાં આવશે. નેશનલ હાઇવે ઓથોરીટી ઓફ ઇન્ડિયાએ આગ્રાની આસપાસના દરેક ટોલ પ્લાઝાની એક જાન્યુઆરીથી કેશલેન બંધ કરી દેવાનો આદેશ જાહેર કર્યો છે. 

Loading...