જરૂરી વાત / ચાલતી ટ્રેનમાંથી મોબાઈલ પડી જાય તો શું કરશો? પાછો લેવા માટે આ એક નંબર રાખો યાદ

if the mobile falls from the moving train then it can be taken back like this

જો તમારો મોબાઈલ ચાલતી ટ્રેનમાંથી બહાર પડી જાય તો તમે શું કરશો? 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ