તમારા કામનું / ભારે વરસાદ કે વાવાઝોડામાં કારને થાય નુકસાન, તો જાણી લો ઈન્શ્યોરન્સ ક્લેમના આ નિયમો

If the car is damaged in heavy rain or storm, then know these insurance claim rules

વીમો લેતા સમયે નાની વાતનું ધ્યાન રાખી, તમે તમારા વાહનમાં કુદરતી આફતને કારણે થયેલા મોટા નુકસાનની ભરપાઈ વીમા ક્લેમ દ્વારા કરી ખિસ્સામાંથી થતા ખર્ચને બચાવી શકો છો.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ