જળસંકટ / ગુજરાતમાં મોટા ભાગના ડેમોમાં પાણીની સ્થિતિ તળીયા ઝાટક, વરસાદ ખેંચાશે તો પીવાના પાણીની સ્થિતિ વિકટ બની શકે  

If it does not rain, a major water crisis could erupt in the state

ગુજરાતમાં મોટા ભાગના ડેમની સ્થિતિ તરીયા ઝાટક જોવા મળી રહી છે, રાજ્યના ડેમમાં પાણીની આવક ન થતા પાણીના સ્તર નીચે ગયા

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ