પરિણામ / ગુજરાતી દિકરીનો દબદબો! ICAI CA Result 2021નું પરિણામ જાહેર

icai announced result of ca final and foundation

ca ફાઇનલ અને ફાઉન્ડેશનની પરીક્ષામાં સુરતની દિકરીએ મેદાન માર્યુ છે. અન્ય રાજ્યોને પાછળ છોડીને ગુજરાતની દીકરી ટોચના સ્થાને આવી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ