તમને ખબર છે? / જાણો સૂર્ય પ્રકાશમાં એવું તો શું છે કે તેનાથી વિજળી બને છે? ખૂબ જ કામની છે આ વાત

how solar system make electricity from sun light

સોલર સિસ્ટમ જરૂરી માત્રામાં વિજળી બનાવે છે. પરંતુ ક્યારેય વિચાર્યું છે કે સનલાઈટમાં એવું શું હોય છે કે તેનાથી વિજળી બની જાય છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ