કરન્સી / તમે જાણો છો તમારા ખિસ્સામાં પડેલી ફાટેલી નોટોની શું છે કિંમત?

How Much Is Your Torn Currency Note Really Worth

ક્યારેક ને ક્યારેક તમારે હાથે ખરાબ થઇ ચૂકેલી કે ફાટેલી નોટ  આવી જ હશે, ક્યાં તો તમે આ નોટને ચૂપચાર રીતે કોઇ બીજાના હાથમાં થમાવો છો ક્યાં તો પછી બેંકમાં જઇને બદલાઇ આવો છો. શું તમે જણો શું કે આવી કપાયેલી-ફાટેલી નોટની શું કિમંત છે?

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ