સાંસદનું સરવૈયુ / સાંસદનું સરવૈયુઃ અમદાવાદ પૂર્વના સાંસદે પ્રજાના કાર્યો કેટલાં કર્યા,10માંથી કેટલાં માર્ક્સ મળ્યાં?

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ