છટણી / આ ChatGPT તો કેટલાની નોકરી ખાઈ જશે! પૈસા બચાવવા ઉપયોગ વધારી રહી છે કંપનીઓ, જાણો કયા સેક્ટરમાં સૌથી વધારે ચિંતા

How many jobs will this ChatGPT eat! Companies are increasing usage to save money, know which sectors are most worried

સર્વેના પરિણામો દર્શાવે છે કે કંપનીઓ ChatGPTની મદદથી તેમના ખર્ચમાં ઘટાડો કરવા માંગે છે અને આ માટે તેઓ માનવ સંસાધનમાં ઘટાડો કરી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ