અપડેટ / ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૯ સુધીમાં બની ગયેલાં ઘર પર ૧૨ ટકા જીએસટી લાગશે

Home buyers to pay 12% GST on dues if completion certificate issued by March 31

બિલ્ડરોએ પોતાના હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ૩૧ માર્ચ, ૨૦૧૯ સુધી કમ્પ્લિશન સર્ટિફિકેટ મેળવ્યું હશે તો તેમને પોતાના હોમ બાયર્સ પાસેથી ૧૨ ટકાના દરે જીએસટી વસૂલ કરવો પડશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ