આક્ષેપ / સરકારના આ ત્રણ વિભાગ સામે સૌથી વધુ ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ

highest corruption complaint against these three sections of government

સરકારના ત્રણ વિભાગ સામે સૌથી વધુ ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ મળી છે. શહેરી વિકાસ મંત્રાલય, પંચાયત-ગ્રામ ગૃહનિર્માણ અને મહેસૂલ વિભાગ સામે ભ્રષ્ટાચારની ફરિયાદ મળી છે.  

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ