ઉપાય / ઘરમાં વધી ગયો છે ઉંદરનો ત્રાસ...? આ રીતે મેળવો છૂટકારો

health Home Remedies Lifestyle

ઘણીવાર લોકો ઘરમાં ઉંદરની આતંકથી મુશ્કેલી અનુભવે છે. જ્યારે ઉંદર ઘરમાં દર બનાવીને રહેવાનું શરૂ કરે ત્યારે સમસ્યામાં વધારો થાય છે. ઉંદરોના તોફાનો ક્યારેય બાથરૂમમાં રાખેલ સાબુ બોક્સ તો વળી ક્યારેક રોટલી જોવા મળતા હોય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ