તમારા કામનું / શું હજુ સુધી તમારા ખાતામાં નથી આવ્યો PM કિસાનનો 12મો હપ્તો, તો આ રીતે ચેક કરો, જાણો સંપૂર્ણ પ્રોસેસ

Has the 12th installment of PM Kisan not arrived in your account yet?

લગભગ 8 કરોડ ખેડૂતોએ 12માં હપ્તાનો લાભ લીધો, હજી પણ હજારો પાત્ર ખેડૂતોના ખાતામાં 12મા હપ્તાની રકમ હજુ સુધી પહોંચી નથી 

Loading...